ועדות התעסוקה

 

עובד שפוטר בעקבות שירות מילואים

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אסור לפטר עובד בגין שירותו במילואים, ללא קשר למספר הימים בשנה, הקריאות להתייצבות לאימונים וכל דבר שקשור בשירות. פיטורים בנסיבות אלו בטלים. אין לפטר במהלך השירות ועד 21 ימים לאחריו אלא באישור ועדת תעסוקה במשרד הביטחון שהוכיחה שאין קשר למילואים והעובד הגיב לדרישה לפיטוריו.

 

החוק אוסר על אי חידוש חוזה עבודה, קידום מקצועי, הטבות ותשלומי פרישה בגין שירות מילואים. עובד שנקרא לשירות חייב להודיע על כך למעבידו. עובד שפוטר בניגוד לחוק רשאי לפנות בתלונה בכתב לועדת התעסוקה במשרד הביטחון, באמצעות הלשכה להכוונת חיילים משוחררים.

 

בסמכות הוועדה להטיל סנקציות על מעביד שפיטר בניגוד לחוק ולחייב אותו בצו להעסיק את העובד, להורות למעסיק שהחליט לפטר לשלם לעובד פיצויים בגובה של עד 5 פעמים משכרו. על הועדה להחליט תוך 15 יום מקבלת התלונה.

 

 

זכויות אנשי מילואים: shutterstock)

חייל מילואים הטוען שזכויותיו לפי החוק הופרו, רשאי לפנות לוועדת התעסוקה בבקשה שתפסוק בכל עניין הנוגע לזכויותיו האמורות  טופס תביעה 

 

סיוע משפטי לחייל מילואים שפוטר בניגוד לחוק

משרד הביטחון מעניק סיוע משפטי לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם בניגוד להוראות החוק, בייצוג בפני ועדות התעסוקה. חייל מילואים הטוען לפגיעה בזכויותיו לפי החוק, מוזמן לפנות לקצין העיר במקום מגוריו לבקשת סיוע כאמור. 
להלן קישור :http://www.aka.idf.il/ishurim/cityOfficers 

מעסיק המבקש לפטר חייל מילואים בתקופה האסורה ע"פ חוק, נדרש לפנות בבקשת היתר לועדת התעסוקהטופס בקשה להיתר 

זכות ערעור

על כל החלטה ועל כל צו של ועדת תעסוקה אפשר לערער לפני בית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית-דין אזורי) תוך עשרים ימים מיום מסירת ההודעה על ההחלטה או הצו לתובע ולנתבע.

ועדות התעסוקה

ועדת התעסוקה מורכבת מארבעה חברים: עורך דין שמונה על-ידי שר המשפטים, נציג היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, נציג ההסתדרות ונציג התאחדות התעשיינים. ועדת התעסוקה פועלת במסגרת משרד הביטחון, בארבע הלשכות האזוריות להכוונת חיילים משוחררים (ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע( 

תפקידי ועדת התעסוקה:

·  דיון והחלטה בטענות של חיילי מילואים כנגד הפרת זכויותיהם לפי החוק (פיטורין בשל שירות מילואים או פיטורין בזמן שירות מילואים או שלושים ימים לאחר סיום שירות העולה על יומיים רצופים(.

·  מתן היתר למעסיק לפטר עובד חייל מילואים בזמן שירותו במילואים או בתוך שלושים הימים ש לאחר סיום שירות העולה על יומיים רצופים.

סמכות ועדת התעסוקה:

·  קביעת פיצויים למי שזכויותיו נפגעו לפי החוק, בסך של עד סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע במשק.

·  דחיית/אישור בקשת מעסיק להיתר פיטורין של עובד חייל מילואים בזמן שירות או בתוך שלושים הימים ש לאחר סיום שירות העולה על יומיים רצופים.